แจกเครื่องอุปโภค บริโภค อุปกรณ์การเรียน กีฬา ถุงเท้า แก่นักเรียนโรงเรียนศรีเนรูห์ บ้านช่างเคี่ยน จ.เชียงใหม่


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online