อบรมให้ความรู้นักศึกษาโรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ ก่อนเข้าร่วมซ้อม เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online