ระยะสั้น 6 เดือน

About us
การดูแลผู้สูงอายุ
การพยาบาลเบื้องต้น

เรียนภาคทฤษฏี 3 เดือน
สอนโดยคณาจารย์สายสุขภาพ ผู้เรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการดุแลเด็ก การดูแลผู้สูงอายุ การดูแลสุขภาพ หลักการพยาบาลเบื้องต้นการพัฒนาบุคลิกภาพ และการเพิ่มทักษะเรียนภาต่างประเทศสามารถนำไปใช้ในการประกอบอาชีพได้

เรียนภาคปฏิบัติ
ผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาลเอกชนสถานประกอบการชั้นนำ โดยฝึกใน แผนก ต่าง ๆ ของโรงพยาบาล อาทิ เช่น แผนกER แผนกOPD แผนกทันตกรรม แผนกเภสัชกรรม แผนกกายภาพบำบัด แผนกX-Ray แผนกผู้ป่วยหนัก(ICU) แผนกเวชระเบียน แผนกOR(ห้องผ่าตัด)

สิทธิประโยชน์ของผู้เรียน

• คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ชาย / หญิง อายุ 17 ปีขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น/มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./ปวส./ปริญญาตรี/กศน./อื่นๆ
  • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพ
  • มีใจรักในงานบริการ

• เอกสารในการรับสมัคร

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ชุด
  • สำเนาบัตรทะเบียนบ้าน 1 ชุด
  • สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
  • รูปถ่ายหน้าตรงขนาด 2 นิ้ว 1 ชุด

จบแล้วสามารถทำงานได้ที่ใหนบ้าง

10 โรงพยาบาลรัฐ/เอกชน/คลีนิก
9 รางวัลคุณภาพ 9 ปีซ้อน
6 เรียนแค่ 6 เดือน

สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ โดยการดาวโหลดเอกสาร

1.ดาว์โหลดเอกสารใบสมัครเรียน

2.ส่งเอกสารหรือสมัครด้วยตัวเอง หรือส่งไปรษณี ที่..

โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์ 273 ถ.เจริญประเทศ ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : (053)821055


!! สมัครเรียนกับ โรงเรียนเต็มใจทำบริรักษ์
"จบแล้วได้รับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพรับรองคุณวุฒิโดยกระทรวงศึกษาธิการ" !!

สมัครเรียน Online